Digitaal bezoek

Leerlingenparticipatie

Je kan betrokken worden bij het reilen en zeilen van jouw school door actieve leerlingenparticipatie. Dit houdt verband met alle mogelijke activiteiten waardoor leerlingen via contacten, dialoog, acties of eigen initiatieven invloed uitoefenen op de manier van samenleven op school. Formele betrokkenheid van leerlingen is mogelijk via:

Leerlingenraad 
> Vijf wordt zeven
> MOS
> Mission:Impossible? 
> Peters en meters
> Switchers

Leerlingenraad

Deze bestaat uit de klasafgevaardigden van alle klassen van de eerste graad. De vergaderingen worden voorgezeten door leerlingen van de derde graad. Samen bespreken ze thema’s die het schoolleven kunnen verbeteren, organiseren ze activiteiten en sporttornooien … De leerlingenraad heeft verschillende werkgroepen en engageert zich zo voor goede doelen, sport, communicatie … De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in de schoolraad.

Vijf wordt zeven

Leerlingen van de derde graad bij wie je tijdens de middagpauze steeds terechtkan om uitleg te vragen over de leerstof. Deze leerlingen zullen in hun eigen bewoording trachten te antwoorden op de concrete vragen van de leerlingen. Je hoeft geen afspraak te maken; de leerlingen staan steeds klaar om je te helpen.

MOS

Milieuzorg op school is een heet hangijzer van deze tijd. Leerlingen denken samen met leerkrachten na hoe ze de school duurzamer kunnen maken. Een mooi voorbeeld hiervan is Camping Zero. De leerlingen van de derde graad schrijven zich in om een nachtje in een tent op de speelplaats te slapen, op een milieuvriendelijke manier natuurlijk.

Mission:Impossible?

Leerlingen die zich samen met enkele leerkrachten op vrijwillige basis engageren om sociale thema’s op school voor te bereiden en acties voor alle leerlingen uit te werken. De jaarlijkse actiedag is steeds het kroonstuk op het werk van deze hechte groep.

Peters en meters

Alle klassen van de eerste graad hebben een peter en een meter: dit zijn leerlingen van het zesde jaar die de eerstejaars vanaf de eerste schooldag helpen zich goed te voelen op school, hun weg te vinden, twijfels weg te nemen … Ze kunnen samen met de klassenleraar leuke klasactiviteiten tijdens de middagpauze of naschools organiseren. De peters en meters gaan met hun klas op sportdag en natuurbelevingsdag, zijn erbij op de voetbaltoernooitjes, bij de vastenvoettocht …

Switchers

De werkgroep STIPP (Sterk In Pest Preventie) heeft een ontwerp voor een anti-pestbeleid uitgewerkt. Eén pijler daarvan zijn de peermediators (= Switchers). Van elk groepje meters en peters volgt er iemand de cursus om Switcher te worden (als ze in het 5e jaar zitten). Wat houdt het in? Zij leren de juiste gesprekstechnieken om in een conflict tussen te komen. Meters of peters zijn vaak vertrouwenspersonen aan wie de leerlingen makkelijker dingen toevertrouwen. Deze leerlingen worden begeleid door enkele leerkrachten, die ook de cursus volgden. Peermediator worden is een heel engagement, want de cursus duurt twee dagen, waarvan één lesdag die de leerlingen zelf inhalen. Peermediators zijn vooral belangrijk in de eerstelijnshulp. Hun tussenkomst kan echt pesten voorkomen. De Switchers beschikken over een eigen SWITCH-lokaaltje om gesprekken in alle rust en discretie te kunnen voeren. 
HDC Leuven
Oude Markt 28, 3000 Leuven
+32 (0)16 22 27 92